Desať základných princípov, prístupov a zásad

1

Sme stranou občanov a občianok, ktorí považujú Slovensko za svoju domovinu. Našu identitu formujú miestne komunity, región, národnosť a štátna príslušnosť, ale cítime sa zároveň aj sebavedomými občanmi a občiankami Európskej únie. Sme oddaní myšlienke európskej integrácie a euroatlantickej spolupráce a chceme vrátiť pojmu vlastenec jeho pravý význam.

2

Pri rozhodovaní, tvorbe programu a v každodennej politickej práci sa pridržiavame hodnôt a ideí náboženského a kultúrneho dedičstva Európy, ako aj zásad sekulárneho humanizmu. Presadzujeme stredopravý politický kurz a to nás smeruje k členstvu v Európskej ľudovej strane (EPP).

3

Podľa nášho názoru je základnou stavebnou jednotkou spoločnosti občan a občianka. Štát a jeho aparát má slúžiť na ochranu jeho a jej práv, slobôd a zabezpečenie spravodlivosti pre každého a každú. Sme zástancovia/zástankyne princípu rovnosti príležitostí a myslíme si, že spoločenské vzťahy fungujú vtedy, keď majú jasné pravidlá a pevný systém na ich vymáhanie a nekrivia ich neformálne väzby, vplyv a peniaze. Odmietame korupciu. Právna istota a stabilita sú pre nás základným východiskom fungovania všetkých oblastí spoločenského života.

4

Sme liberálno-konzervatívnou stranou ľudí s moderným myslením. V kultúrno-etických otázkach sa pridržiavame tradícií, umiernenosti a stredu. Ako strana sa nevenujeme témam, ktoré sa výsostne týkajú svedomia človeka, jeho náboženského presvedčenia, alebo svetonázoru. Prípadnú iniciatívu jednotlivcov a jednotlivkýň v tejto oblasti nebudeme podporovať, ale ani jej brániť.

5

Pri praktickom výkone politiky rešpektujeme ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a presadzujeme princípy liberálnej demokracie ako spôsobu organizácie politického života a metódu spravovania štátu na všetkých jeho úrovniach.

6

V hospodárskych, ekonomických, finančných i sociálnych otázkach preferujeme zásadu šetriť a investovať, nie požičať si a minúť. Naším prístupom k ekonomike chceme ozdraviť verejné financie a zabezpečiť konkurencieschopnosť krajiny. Podporujeme podnikavosť, individuálnu zodpovednosť a kladieme dôraz na efektívny štát. Odmietame populizmus, ktorý zadlžuje budúce generácie.

7

Podporujeme investície do inovácií s vyššou pridanou hodnotou a znalostnej ekonomiky. Presadzujeme sociálnu trhovú a inovatívnu ekonomiku – teda slobodnú súťaž a konkurenciu, ktorá zároveň poskytuje solidárnu pomoc všade tam, kde sú požiadavky oprávnené. Túto pomoc však musíme rozdeľovať efektívne, cielene a transparentne.

8

Popri dobrom hospodárení s verejnými financiami je pre vyššiu kvalitu života občanov a občianok kľúčové sústrediť sa na štrukturálne reformy. Zaväzujeme sa zásadne zreformovať a kvalitatívne pozdvihnúť školstvo, vedu a výskum, pretože vzdelanie vnímame ako základ pre úspešnú budúcnosť. Slabiny vidíme v zdravotníctve či verejnej správe a vieme, aké zmeny a reformy je potrebné spraviť.

9

Rozvoj ekonomiky nemôže byť realizovaný na úkor životného prostredia. Poznáme hodnotu našej domoviny, jej prírody, nerastného bohatstva, vody, pôdy a čistého vzduchu a zaväzujeme sa ich chrániť. Chceme zabezpečiť energetickú udržateľnosť a ukončiť závislosť na fosílnych zdrojoch z Ruska.

10

Podporujeme také usporiadanie Európskej únie, ktoré bude rovnocenným zoskupením jej členských štátov a európskych inštitúcií. Sme proti unifikácii a centralizácii kultúrnych, etických, či morálnych noriem a princípov. Inštitúciám Únie chceme zveriť kompetencie iba tam, kde na základe princípu subsidiarity nedokážu efektívnejšie pôsobiť samotné členské štáty. Podporujeme a presadzujeme reformy Únie, ktoré budú znamenať efektívnejšie rozhodovanie o otázkach spoločnej európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj budovanie spoločnej Európskej obrannej únie.